G80-G83 Paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas