$Coproporfirinogênio III [mitocôndria no fígado]
$Coproporfirinogênio III [mitocôndria no fígado]||@Enzima coproporfirina III oxidase [mitocôndria no fígado]|Coproporfirinogênio III (citoplasma do fígado)
$Enzima coproporfirina III oxidase [mitocôndria no fígado]||Cro_03q12
$Coproporfirinogênio III (citoplasma do fígado)||Enzima uroporfirinogênio III descarboxilase [fígado]|Uroporfirinogênio III [fígado]
Enzima coproporfirina III oxidase [mitocôndria no fígado]|@Coproporfirinogênio III [mitocôndria no fígado]|Protoporfirinogênio IX [fígado]
Coproporfirinogênio III (citoplasma do fígado)|Coproporfirinogênio III [mitocôndria no fígado]
Coproporfirinogênio III [mitocôndria no fígado]|Protoporfirinogênio IX [fígado]
Protoporfirinogênio IX [fígado]|Protoporfirina IX [fígado]

O(s) modelo(s) que contêm Coproporfirinogênio III [mitocôndria no fígado]:
ANABOLISMO DO GRUPO HEME